Dzisiaj jest:
  google yahoo
 
 
 
 .: Menu
*Strona główna
* Aktualności
* Ogłoszenia
* Historia
* Kalwaria
* Kościół
* Kościół TV
* Msze święte
* Rekolekcje
* Dom Pielgrzyma
* GLOTOVIA
* InFORMATOR
* Rada Ruchów Katolickich
* Kontakt
 

 .: Linki
Opoka
Adonai
Katolik
Bosko
Mateusz
Wiara
Spowiedź
Odnowa w Polsce
Odnowa na Warmii
Dom rekolekcyjny
Odnowa na Podlasiu
Wspólnota Kanaan
Głotowo
Glotowo
Strona kts
Soli Deo Omnia
 

 .: Statut Stowarzyszenia Glotovia
ROZDZIAŁ V - MAJĄTEK - FUNDUSZE STOWARZYSZENIA

§ 41
1.Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości, środki pieniężne oraz inne prawa majątkowe nabyte przez Stowarzyszenie w czasie jego działalności.
2.Majątek Stowarzyszenia może być przeznaczony wyłącznie do prowadzenia jego działalności statutowej.
3.Stowarzyszenie finansuje działalność i swój majątek z Funduszu Statutowego i zapasowego, a także może tworzyć inne fundusze celowe za uchwałą Walnego Zebrania. Zasady gospodarki funduszami określa Walne Zebranie.
4.Dochody z darowizn i spadków mogą być wykorzystywane na wszystkie cele statutowe Stowarzyszenia, jeżeli darczyńcy nie wskazali bliżej sposobu wykorzystania tych środków lub funduszu celowego, który zasilają.
5. Z majątku i dochodów Stowarzyszenia Zarząd może przeznaczyć, w miarę potrzeby na prowadzenie działalności gospodarczej wyodrębniane środki pochodzące z odsetek bankowych od środków własnych oraz dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej.
6.Stowarzyszeniu zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej , pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanej dalej "osobami bliskimi",
b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu stowarzyszenia albo podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24.04. 2003 r.
d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie stowarzyszenia, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

§ 42
Dochody Stowarzyszenia pochodzą z następujących źródeł: - składek członkowskich i opłat rejestracyjnych,
- darowizn,
- spadków,
- zapisów,
- majątku Stowarzyszenia,
- własnej działalności gospodarczej prowadzonej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- ofiarności publicznej,
- dotacji, subwencji, kontraktów sponsorskich, środków z funduszy publicznych na realizację zadań publicznych, grantów, zleceń usług w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego.

§ 43
Uprawnionymi do zaciągania zobowiązań finansowych oraz podpisywania wszelkich zleceń i dokumentów finansowych są łącznie Prezes lub Wiceprezes Stowarzyszenia oraz Skarbnik.

§ 44
1.Stowarzyszenie może prowadzić na podstawie uchwały Zarządu działalność gospodarczą poprzez tworzone dla tego celu zakłady własne,
2. Zarząd Stowarzyszenia powołując zakład ustala regulamin jego funkcjonowania, wyodrębnia majątek (środki) powierzone dla prowadzenia działalności i ustala zasady rozrachunku oraz udziela pełnomocnictwa osobie powoływanej do kierowania zakładem.
3.Zakres działania zakładu oraz zakres uprawnień i obowiązków kierownika określa regulamin zakładu, uchwalony przez Zarząd Stowarzyszenia. Kierownik zakładu jednoosobowo kieruje zakładem ponosząc za wyniki pracy zakładu odpowiedzialność przed Zarządem Stowarzyszenia.
4.Dochód z prowadzonej przez Stowarzyszenie działalności gospodarczej służy wyłącznie realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy członków Stowarzyszenia.
5.Odpłatną lub nieodpłatną działalność pożytku publicznego prowadzi się przez wyodrębnione zakłady, ust. 2- 3 stosuje się odpowiednio.

§ 45 Rokiem obrachunkowym i sprawozdawczym jest rok kalendarzowy.

 

 .: Galeria
 

 .: Księga gości


Poczytaj wpisy
Dopisz się do księgi
 

 .: Liczniki
On - line: Odwiedzin:

 

© Copyright by Marek Proszek 2007