Dzisiaj jest:
  google yahoo
 
 
 
 .: Menu
*Strona główna
* Aktualności
* Ogłoszenia
* Historia
* Kalwaria
* Kościół
* Kościół TV
* Msze święte
* Rekolekcje
* Dom Pielgrzyma
* GLOTOVIA
* InFORMATOR
* Rada Ruchów Katolickich
* Kontakt
 

 .: Linki
Opoka
Adonai
Katolik
Bosko
Mateusz
Wiara
Spowiedź
Odnowa w Polsce
Odnowa na Warmii
Dom rekolekcyjny
Odnowa na Podlasiu
Wspólnota Kanaan
Głotowo
Glotowo
Strona kts
Soli Deo Omnia
 

 .: Statut Stowarzyszenia Glotovia
ROZDZIAŁ IV - WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 18
Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd,
3) Rada Stowarzyszenia.

§ 19
Kadencja wszystkich władz trwa trzy lata.

§ 20
1.Wybory do władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków, z zastrzeżeniem pkt. 2.
2. W przypadku braku quorum Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie, nie później niż 20 dni po terminie pierwszym. W takim wypadku uchwały zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na ilość obecnych członków.
3.Zasada opisana wyżej odnosi się do wszelkich uchwał Walnego Zebrania.

§ 21
W przypadku ustąpienia członków władz w czasie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo uzupełnienia składu, jednakże liczba członków nowopowołanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW

§ 22
Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków, które stanowią członkowie zwyczajni. Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd co najmniej raz w roku jako zwyczajne sprawozdawcze i co trzy lata jako zwyczajne sprawozdawczo - wyborcze.

§ 23
Walne Zebranie może być zwołane jako zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 24
Do zwyczajnego Walnego Zebrania należy w szczególności:
1. Uchwalanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia.
2. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Rady Stowarzyszenia
3. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Rady Stowarzyszenia
4. Wybór członków Zarządu i Rady Stowarzyszenia
5. Uchwalanie Regulaminów Zarządu i Rady Stowarzyszenia.
6. Uchwalanie wytycznych i preliminarza finansowania działalności Stowarzyszenia na okres kadencji władz.
7. Uchwalanie wysokości składki członkowskiej.
8. Podejmowanie uchwał o zmianie Statutu.
9. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

§ 25
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane z inicjatywy Zarządu, na wniosek Rady Stowarzyszenia lub na wniosek 1/3 członków Stowarzyszenia.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd w terminie do 2 miesięcy od daty zgłoszenia wniosku i obraduje oraz podejmuje decyzje przede wszystkim w sprawach, dla których zostało zwołane.

§ 26
O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania, Zarząd zawiadamia co najmniej na 14 dni przed terminem zwołania Zebrania.

§ 27
W Walnym Zebraniu Stowarzyszenia udział biorą:
1. Z głosem decydującym - członkowie zwyczajni,
2. Z głosem doradczym - członkowie wspierający lub ich przedstawiciele oraz zaproszeni goście.

§ 28
Uchwały Walnego Zebrania podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

§ 29
Zarząd jest organem Stowarzyszenia właściwym do reprezentowania Stowarzyszenia oraz rozstrzygania i prowadzenia wszystkich spraw, o ile nie są zastrzeżone dla Walnego Zebrania lub Rady.

§ 30
1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3 - do 5 członków, wybranych przez Walne Zebranie.
2. W skład Zarządu wchodzą:
- Prezes,
- Wiceprezes,
- Skarbnik.

§ 31
1. Zarząd Stowarzyszenia zbiera się w zależności od potrzeb, z inicjatywy Prezesa lub Wiceprezesa.
2. Zasady pracy zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalony przez Radę Stowarzyszenia.

§ 32
1. Uchwały Zarządu podejmowane są większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.
2. W razie, równej ilości głosów rozstrzyga głos Prezesa, a w przypadku jego nieobecności - Wiceprezesa Zarządu.

§ 33
Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
1. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu. Stowarzyszenie reprezentują dwaj członkowie Zarządu łącznie.
2. Kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami Walnego Zebrania.
3. Podejmowanie i realizowanie uchwał w sprawach organizowania działalności programowej i finansowej.
4. Zatwierdzanie sprawozdania finansowego.
5. Zarządzanie majątkiem i funduszem Stowarzyszenia.
6. Uchwalanie regulaminów wewnętrznych.
7. Przyjmowanie skreślanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia.
8. Rozstrzyganie sporów powstałych na tle działalności Stowarzyszenia.
9. Powiadamianie organu nadzorującego działalność Stowarzyszenia o Walnym Zebraniu członków, a także posiedzeniu Zarządu, którego przedmiotem obrad będzie sprawozdanie z wykorzystania środków pochodzących z dotacji, darowizn, spadku i zapisów oraz ofiarności publicznej.

§ 34
1. Czynności prawnych wobec Prezesa Zarządu w imieniu Stowarzyszenia dokonuje oraz zawiera z nim umowy Przewodniczący Rady Stowarzyszenia lub pełnomocnik do tego celu ustanowiony przez Radę.
2. Prezes Zarządu reprezentuje Stowarzyszenie przy czynnościach wobec pozostałych członków Zarządu.

§ 35
Członka Zarządu może odwołać Walne Zebranie w sytuacji gdy:
1/ z przyczyn zdrowotnych utracił możliwość wykonywania swoich zadań co stwierdza odpowiednie orzeczenie lekarskie,
2/ popełnił przestępstwo, co jest niesporne, a akt oskarżenia został wniesiony do sądu,
3/ wyrządził Stowarzyszeniu znaczną szkodę majątkową ze swojej winy, co uznał lub stwierdza orzeczenie sądu.

RADA STOWARZYSZENIA

§ 36
1. Rada Stowarzyszenia jest organem nadzoru i kontroli programowej nad jego działalnością.
2. Rada Stowarzyszenia składa się z 3-ch członków wybranych przez Walne Zebranie.
3. Rada Stowarzyszenia wybiera spośród swego składu Przewodniczącego.
4. Rada Stowarzyszenia działa według zasad określonych w Regulaminie Rady uchwalonym przez Walne Zebranie.

§ 37
Do kompetencji Rady Stowarzyszenia należą:
1)nadzór nad działalnością Stowarzyszenia, w tym badanie i opiniowanie rocznych sprawozdań finansowych,
2)udzielanie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
3) badanie i opiniowanie sprawozdań Zarządu z działalności Stowarzyszenia oraz z wykorzystywania środków finansowych i innych zasobów, składanych przez Zarząd Walnemu Zebraniu Stowarzyszenia
4) zatwierdzanie przedstawionych przez Zarząd rocznych i wieloletnich programów działalności Stowarzyszenia.

§ 38
1.Rada Stowarzyszenia wykonuje swoje prawa i obowiązki na posiedzeniach kolegialnie, podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów całego składu.
2.Posiedzenia Rady Stowarzyszenia odbywają się co najmniej raz do roku. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek Zarządu lub co najmniej 2 członków Rady zawiadamiając pisemnie o posiedzeniu członków Rady i Zarząd Stowarzyszenia na co najmniej 14 dni przed planowanym posiedzeniem. Jeżeli Przewodniczący Rady nie zwoła jej posiedzenia w terminie to posiedzenie Rady zwołuje Prezes Zarządu.
3. Członkowie Rady Stowarzyszenia mogą otrzymywać wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Rady i wykonywanie nadzoru. Mogą oni otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.
4.Mandat członka Rady wygasa:
1/ z upływem kadencji,
2/ w wyniku rezygnacji,
3/ z upływem 180 dni choroby lub trwałej niezdolności do wykonywania funkcji członka Rady.

§ 39
Rada Stowarzyszenia ma prawo występowania do Zarządu Stowarzyszenia z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień, a w uzasadnionych przypadkach wnioskowania do Walnego Zebrania o uchylenie uchwały Zarządu.

§40
Członkiem Rady Stowarzyszenia nie może być:
- Członek Zarządu, ani osoba pozostająca z nim w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia
- zatrudniony w Stowarzyszeniu główny księgowy, radca prawny lub adwokat oraz inny pracownik podległy bezpośrednio członkowi zarządu Stowarzyszenia
- osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

 

 .: Galeria
 

 .: Księga gości


Poczytaj wpisy
Dopisz się do księgi
 

 .: Liczniki
On - line: Odwiedzin:

 

© Copyright by Marek Proszek 2007