Dzisiaj jest:
  google yahoo
 
 
 
 .: Menu
*Strona główna
* Aktualności
* Ogłoszenia
* Historia
* Kalwaria
* Kościół
* Kościół TV
* Msze święte
* Rekolekcje
* Dom Pielgrzyma
* GLOTOVIA
* InFORMATOR
* Rada Ruchów Katolickich
* Kontakt
 

 .: Linki
Opoka
Adonai
Katolik
Bosko
Mateusz
Wiara
Spowiedź
Odnowa w Polsce
Odnowa na Warmii
Dom rekolekcyjny
Odnowa na Podlasiu
Wspólnota Kanaan
Głotowo
Glotowo
Strona kts
Soli Deo Omnia
 

 .: Statut Stowarzyszenia Glotovia
ROZDZIAŁ III - CZŁONKOWIE - ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 12
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na członków:
1) zwyczajnych,
2) wspierających,
3) honorowych.

§ 13
1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem, pragnąca urzeczywistniać cele Stowarzyszenia.
2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub osoba prawna, która popiera działalność Stowarzyszenia i zadeklaruje opłacenie składki członkowskiej oraz dokonuje darowizn na rzecz Stowarzyszenia i zadeklaruje pisemnie chęć bycia członkiem wspierającym. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona w realizacji celów Stowarzyszenia. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.
4. Przyjmowanie, wykluczanie i skreślanie z listy członków zwyczajnych i wspierających następuje na podstawie Uchwały Zarządu podjętej zwykłą większością głosów obecnych, przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu.

§ 14
1.Członek zwyczajny ma prawo:
1/Wybierać i być wybierany do władz Stowarzyszenia,
2/ Zgłaszać wnioski oraz wypowiadać się we wszystkich sprawach dotyczących działalności Stowarzyszenia,
3/Korzystać z pomocy Stowarzyszenia w granicach i dla realizacji celów statutowych na zasadach określonych przez Zarząd.
2.Członek wspierający ma prawo zgłaszać wnioski dotyczące działalności Stowarzyszania, brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Walnego Zebrania.
3. Członek honorowy ma wszystkie prawa członka zwyczajnego. Do członka honorowego nie będącego członkiem zwyczajnym nie stosuje się postanowień ust. 1. pkt. 1.,

§ 15
1. Do obowiązków członka zwyczajnego należy:
1/ przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
2/ aktywne uczestniczenie w działalności statutowej Stowarzyszenia,
3/ regularne opłacanie składek członkowskich.
2. Członek wspierający jest zobowiązany do popierania działalności Stowarzyszenia, przestrzegania jego statutu, zasilania Stowarzyszenia środkami rzeczowymi, finansowymi i usługami zgodnie z zadeklarowanymi zobowiązaniami.
3. Członek honorowy zobowiązany jest do wykazywania dbałości o dobre imię Stowarzyszenia.

§ 16
Członkostwo Stowarzyszenia wygasa przez:
1. Dobrowolne wystąpienie ze Stowarzyszenia zgłoszone na piśmie.
2. Skreślenie z listy członków na skutek zaniechania opłacania składek przez 24 miesiące.
3. Wykluczenie członka z powodu trwającego co najmniej rok niewykonywania obowiązków statutowych z powodów nieusprawiedliwionych przez członka.
4. Śmierci członka.

§ 17
Od uchwały Zarządu w sprawach członkowskich w zakresie (nieprzyjęcia, skreślenia lub wykluczenia) zainteresowanym przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia odpisu uchwały. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

 

 .: Galeria
 

 .: Księga gości


Poczytaj wpisy
Dopisz się do księgi
 

 .: Liczniki
On - line: Odwiedzin:

 

© Copyright by Marek Proszek 2007