Dzisiaj jest:
  google yahoo
 
 
 
 .: Menu
*Strona główna
* Aktualności
* Ogłoszenia
* Historia
* Kalwaria
* Kościół
* Kościół TV
* Msze święte
* Rekolekcje
* Dom Pielgrzyma
* GLOTOVIA
* InFORMATOR
* Rada Ruchów Katolickich
* Kontakt
 

 .: Linki
Opoka
Adonai
Katolik
Bosko
Mateusz
Wiara
Spowiedź
Odnowa w Polsce
Odnowa na Warmii
Dom rekolekcyjny
Odnowa na Podlasiu
Wspólnota Kanaan
Głotowo
Glotowo
Strona kts
Soli Deo Omnia
 

 .: Statut Stowarzyszenia Glotovia
ROZDZIAŁ II - CELE I FORMY DZIAŁANIA

§ 9 Celem działania Stowarzyszenia jest:
1) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, w tym ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
2) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
3) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
4) wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej
5) wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych oraz zasad demokracji w funkcjonowaniu samorządu terytorialnego
6) działalność w zakresie oświaty i wychowania oraz krajoznawstwa i wypoczynku dzieci i młodzieży
7) ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa przyrodniczego
8) przeciwdziałanie patologiom społecznym

§ 10
Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
1.inicjowanie i organizowanie działań służących lokalnemu rozwojowi społeczno - gospodarczemu, ochronie środowiska oraz ochronie dziedzictwa narodowego
2.prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej, szkoleniowej, badawczej i wydawniczej służącej realizacji celów statutowych,
3.organizowanie spotkań, warsztatów i seminariów tematycznych oraz prac naukowo-badawczych w zakresie celów stowarzyszenia
4. powoływanie zespołów roboczych dla rozwiązywania konkretnych problemów
5. współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu oraz z osobistościami życia publicznego, zainteresowanymi rozwojem społeczeństwa obywatelskiego
6. upowszechnianie i udostępnianie nowoczesnych mediów i technologii;
7.pomoc w pozyskiwaniu funduszy organizacjom i osobom podejmującym i współorganizującym działania zbieżne z celami Stowarzyszenia
8.wspomaganie techniczne, szkoleniowe, informacyjne i finansowe organizacji pozarządowych oraz jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej w ich działalności w zakresie objętym celami Stowarzyszenia
9.współpracę z instytucjami i organizacjami o podobnych założeniach programowych w kraju i za granicą,

§ 11
1.Dla realizacji celów, o których mowa w § 9 Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą lub odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego w rozmiarze służącym realizacji tych celów.
2. Wynagrodzenia uzyskiwane z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej lub odpłatnej pożytku publicznego nie mogą przekraczać wysokości zapewniającej zwrot kosztów i zapewnienia ciągłości tej działalności w tym inwestycji niezbędnych dla realizacji celów.

 

 .: Galeria
 

 .: Księga gości


Poczytaj wpisy
Dopisz się do księgi
 

 .: Liczniki
On - line: Odwiedzin:

 

© Copyright by Marek Proszek 2007